Судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл 28 мэдээ

Судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

"Худалдааны үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, бусад орнуудын туршлага" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-05

"Төрийн мэдлийн банкууд, тэдгээрийн үйл ажиллагааны онцлог, эрх зүйн орчны талаарх харьцуулсан судалгаа" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-05

"Парламентын гишүүнд хариуцлага тооцох эрх зүйн зохицуулалт: бусад орнуудын туршлага" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-05

"Оюуны өмчийн үнэлгээ ба эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахтай холбоотой бусад орнуудын туршлага, эрх зүйн зохицуулалт" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-05

"Казахстан Улсын газрын хэвлий, түүнийг ашиглах тухай хууль: 2010, 2017 оны хуулийн харьцуулалт" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-05

"Сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлийн эрх зүйн орчин: бусад орны туршлага" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-04

"Их сургуулийн эрх зүйн зохицуулалтын талаарх бусад орнуудын туршлага" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-04

"Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг ард нийтийн санал асуулгаар баталсны дараа албажуулах, хэвлэн нийтлэх, хүчин төгөлдөрт тооцох процесстой холбоотой зарим орны эрх зүйн зохицуулалт" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Гадаадын зарим улсын Үндсэн хуулийн улс төрийн намын талаарх зохицуулалт ба намын санхүүжилт" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр эмч, эрүүл мэндийн ажилтны нэр төрд халдах асуудлаарх бусад орнуудын эрх зүйн зохицуулалт, авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээний талаарх лавлагаа, мэдээлэл" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх: онолын үндэслэл, бусад орнуудын туршлага" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

“Алсын зайн удирдлагатай, хүнгүй хөдөлгөөнт төхөөрөмж (дрон) ашиглалтын эрх зүйн зохицуулалт: Монгол Улс болон бусад орнуудын туршлага” судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Сайн дурын үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрх зүйн орчны харьцуулсан судалгаа" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Гадаадын зарим орны нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаан олголтын талаарх зохицуулалт" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Гадаадын зарим орны бага, дунд боловсролын тогтолцоо ба үндэсний өв, соёлыг сургалтын агуулга, хөтөлбөрт тусгасан байдлын талаарх харьцуулсан судалгаа" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-07-03

"Гадаадын зарим орны албан журмын даатгалын төрөл, хэлбэр ба эрх зүйн орчин" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2018-06-29

Хууль болон олон улсын гэрээ конвенцийг албан ёсоор нийтлэх, хүчин төгөлдөрт тооцох, албан ёсны орчуулга хийх эрх зүйн зохицуулалт, бусад орны туршлага /товч аннотаци/

2016-01-20

Судалгаанд гадаадын 22 орны хууль эрх зүйн актуудын хүрээнд хуулийг албан ёсоор хэвлэн нийтлэх, хүчин төгөлдөрт тооцох эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээлэл болон Олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг хэвлэн нийтлэх, албан ёсны орчуулгыг гүйцэтгэх хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээллийг 10 орноор ..

"Сонгуулийн порпорциональ тогтолцоо бүхий улс орнуудын суудал хуваарилах арга, босгын хувь болон тойргийн хэлбэр" судалгааны тайлангийн товч мэдээлэл

2016-01-12