Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс 1 мэдээ

Сургалт, хүний нөөцийн алба

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Санхүү, аж ахуйн алба

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Бичиг хэрэг, архив, дотоод шуудангийн алба

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Номын сан

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хэвлэх, олшруулах цех

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна