Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 302 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2018.10.23 Мягмар гараг/

2018-10-23

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2018.10.16 Мягмар гараг/

2018-10-16

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.10/

2018-10-10

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.10.03/

2018-10-03

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.06.26/

2018-07-26

Нийгмийн бодлого, боловсрол, осёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хураүлдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2018.06.28/

2018-06-28

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2018.05.30/

2018-05-30

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.05.22/

2018-05-22

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.05.15/

2018-05-15

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.05.01/

2018-05-01

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /МЯГМАР ГАРАГ.2018.4.24/

2018-04-24

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2018.4.10/

2018-04-10

НББСШУБХ /БААСАН ГАРАГ 2018.02.02/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-02-02

НББСШУБХ /ЛХАГВА ГАРАГ 2018.01.31/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-31

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.01.16/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-16

НББСШУБХ /ПҮРЭВ ГАРАГ 2018.01.11/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-11

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2017.12.26/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-10

НББСШУБХ /МЯГМАР ГАРАГ 2018.01.09/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2018-01-09