Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Номын сангийн тухай

2014-05-16 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.