Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Шилэн дансны тухай

2014-06-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.