Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2014-06-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулийн төслүүд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ БОЛОН ХОЛБОГДОХ БУСАД ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭЛЭЛЦЭХ ЭСЭХ ТАЛААР ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНООС ГАРСАН САНАЛ, ДҮГНЭЛТ (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Экспертийн албанаас гаргасан зөвлөмж (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
7. зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
8. анхны хэлэлцүүлэг, санал, дүгнэлт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
9. эцсийн хэлэлцүүлэг танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
10. эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
11. эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
12. эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл-дагалдах хуулиуд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
13. эцсийн хэлэлцүүлэг-саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
14. эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
15. эцсийн найруулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.