Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Чөлөөт бүсийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2014-06-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.