Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014-09-04 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
6. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэгт_хуулийн төсөл (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
7. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай_нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэгт (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
8. Эцсийн найруулга_үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
9. Эцсийн найруулга_тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар
Иргэдийн санал
Одоогоор иргэдийн санал байхгүй байна.