Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2014-09-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэгт_хуулийн төсөл (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
5. Эцсийн найруулга_Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
6. Нийгмийн хамгааллын эрх зүйн /лекц/ (Судалгаа, мэдээлэл)
7. УИХТГ-ын СШХ: НД-ын тогтолцоо, эрх зүйн орчин /илтгэл/ (Судалгаа, мэдээлэл)
8. ННФ: Судалгааны ажлын төлөвлөгөө (Судалгаа, мэдээлэл)
9. НДҮЗ: НД-ын байгууллагын 2013 оны ажлын тайланд хийсэн системчилсэн үнэлгээний тайлан (Судалгаа, мэдээлэл)
10. УИХТГ-ын СШХ: “НД-ын тухай” болон “иргэний ЭМД-ын тухай” хуулиудын хэрэгжилтийн байдалд хийсэн үнэлгээ, тулгамдсан асуудлууд, СТ-09/105 (Судалгаа, мэдээлэл)
11. УИХТГ-ын СШХ: Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуульд хамрагдаагүй иргэдийг НД-ын шимтгэлээ сайн дураар нөхөн төлснөөр, тэтгэвэр тогтоолгох эрх зүйн орчин, СТ-13/409 (Судалгаа, мэдээлэл)
12. УИХТГ-ын СШХ: Гадаадын зарим орны НД-ын шимтгэл төлөх сарын орлогын дээд хэмжээг тогтоохтой холбогдсон хууль, эрх зүйн зохицуулалт, СТ-13/419 (Судалгаа, мэдээлэл)
13. УИХТГ-ын СШХ: АНУ-д ажиллаж, амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэд тухайн улсын НД-д хамрагдсан байдлын талаарх мэдээлэл, лавлагаа, СТ-13/421 (Судалгаа, мэдээлэл)
14. УИХТГ-ын СШХ: ОХУ-ын тэтгэвэр, НД, ЭМД-ын сангийн чиг үүрэг, эрх хэмжээ, санхүүжилтийн эрх зүйн зохицуулалт, СТ-13/423 (Судалгаа, мэдээлэл)
15. УИХТГ-ын СШХ: Дэлхийн улс орнуудын НД болон тэтгэврийн хуримтлалын тогтолцоо, нийгмийн хамгааллын зардлын төсөвт эзлэх хувь, хэмжээ, СТ-14/415 (Судалгаа, мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.