Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Засгийн газрын тусгай сангийн үйл ажиллагаа, үр дүнд хийсэн аудитын тайлан

2014-11-17 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.