Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2014-11-25 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. хэлэлцэх эсэх санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
4. хуулийн төслийн шигэтгэсэн байдлаар (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Ажлын хэсэг байгуулах тухай БХ-ны тогтоол (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Монгол Улсын хүний эрхийн төлөв байдал (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос ОУ-ын хүний эрхийн гэрээ конвенциудад нэгдэн орох асуудлаар МУЗГ-т гаргасан санал (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Шаардлага, санал, зөвлөмж, биелэлт (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Монгол Улс дах хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх 10 дах илтгэл (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Монгол Улс дах хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх 13 дах илтгэл (Судалгаа, мэдээлэл)
11. МУ дах хүний эрхийн хэрэгжилт, ТББ-уудын форумын нэгдсэн илтгэл (Судалгаа, мэдээлэл)
12. 2012-2015 онд ажиллах УИХ-д санал болгох хүний эрхийн хэлэлцэх асуудлууд (Судалгаа, мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Самбуу Дэмбэрэл
Агипар Бакей