Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2015-01-01 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
2. Санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
3. Санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
4. Санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
6. Санал дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. Инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. Орон сууцны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
14. Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
15. Газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
16. Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
17. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
18. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
19. Агаарын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
20. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
21. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
22. Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
23. Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
24. Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
25. Тогтоолын заалт хүчингүй болгох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
26. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
27. Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
28. Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
29. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
30. Өрсөлдөөний тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар