Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

2015-02-05 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал,Дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Захиргааны хариуцлагын тухай болон бусад хуулиас гэмт хэрэгт тооцсон зүйл, заалт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Шинээр томьёолж оруулсан гэмт хэрэг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Эрүүгийн хуулиас Зөрчлийн хуулийн төсөлд оруулсан гэмт хэрэг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Эрүүгийн хуулийн харьцуулсан судалгаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Эрүүгийн хууль-Гэмт хэргийн тухай хуулийн төслийн харьцуулалт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Эрүүгийн хуулийн харьцуулалт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 53 дугаарр захирамж (Ажлын хэсгийн гишүүд)
12. Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
13. Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги - 2010-2015 /ХТҮЗ-ийн 2010.05.25-ны 01 тоот тогтоол/ (Судалгаа, мэдээлэл)
14. ННФ: Гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санаа, шүүмж (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
15. Г.Оюунболд: Хүүхэд, гэр бүл нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл (Судалгаа, мэдээлэл)
16. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн өнөөгийн байдал, анхаарах зарим асуудал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
17. Б.Нямгомбо: Хорих болон хорихоос өөр төрлийн ялын үр нөлөө, чиг хандлага (Судалгаа, мэдээлэл)
18. Архидан согтуурал ба эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал (Судалгаа, мэдээлэл)
19. Энди Вест: Монгол Улс дахь хүүхэд хамгааллын тогтолцоо (Судалгаа, мэдээлэл)
20. Хүүхдийн хүчирхийлэлд өртөж буй байдлын судалгаа-2014 (Судалгаа, мэдээлэл)
21. Хүүхдийн бие махбодийн шийтгэл (Судалгаа, мэдээлэл)
22. ННФ: Хүн худалдаалах гэмт хэрэг-Хүний эрх (Судалгаа, мэдээлэл)
23. ННФ, Эмнести интернэшнл: Шударгаар шүүлгэх эрх (Судалгаа, мэдээлэл)
24. ДЭМБ, ХЭҮТ: Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн Монгол дахь байдал (Судалгаа, мэдээлэл)
25. Д.Эрдэнэбаатар, Э.Адъяасүрэн: Насанд хүрээгүй хүн гэмт хэрэг үйлдэж байгаа шалтгаан нөхцөлийг судлах нь (Судалгаа, мэдээлэл)
26. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Эрүүгийн хуулийн 28 дугаар бүлэгт зохицуулсан хээл хахуулийн гэмт хэргийн зарим зүйл, заалттай холбоотой асуудлаарх судалгаа, мэдээлэл, СТ-09/414 (Судалгаа, мэдээлэл)
27. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Гадаадын зарим орны Эрүүгийн хуулийн “Стөрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах” гэмт хэрэг, “Гэмт хэрэгт хамтран оролцох” талаарх ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, СТ-11/208 (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
28. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Ялтны хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх гадаадын зарим орны эрх зүйн зохиуцуулалт, СТ-11/211 (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
29. УИХ-ын Тамгын газрын СШХ: Олон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлыг зохицуулах эрх зүйн жишиг зохицуулалт бусад орны туршлага, СТ-12/204 (Судалгаа, мэдээлэл)
30. Ажлын хэсэг байгуулах тухай БХ-ны тогтоол д нэмэлт оруулах тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар