Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

2015-05-13 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Төслийг хэлэлцэх эсэх талаар НББСШУБХ-ноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
3. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
5. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн болон төсөлд ирүүлсэн санал хүсэлтүүд (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
7. Хүүхэд асран хамгаалах эцэг эхийн хариуцлагын тухай Монгол Улсын болон гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт, 2015. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Гадаадын зарим оронд гэрээсээ сургуульд явах боломжгүй бага насны хүүхдийн суралцах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаарх эрх зүйн зохицуулалт, туршлага, 2014 он. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх болон тэдэнд боловсрол олгох тогтолцооны талаарх гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт, туршлага /УИХТГ-ын СШХ 2014 он/ (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаарх экспертийн санал асуулгын судалгаа, дүн шинжилгээ /УИХТГ-ын СШХ 2011 он/ (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Хүүхдийн өмчлөл, эд хөрөнгийн эрхийг хамгаалах талаар гадаадын зарим орны эрх зүйн орчин /УИХТГ-ын СШХ 2013 он/ (Судалгаа, мэдээлэл)
12. Хүүхэд үрчлүүлэх болон үрчлэн авах талаарх бусад орны туршлага, эрх зүйн зохицуулалтын асуудал /УИХТГ-ын СШХ 2013 он/ (Судалгаа, мэдээлэл)
13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын талаарх лавлагаа /УИХТГ-ын СШХ 2013 он/ (Судалгаа, мэдээлэл)
14. Эх нялхаст тавих нийгмийн халамжийн агуулгатай эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн уламжлал, өнөөгийн байдал /УИХТГ-ын СШХ 2013 он/ (Судалгаа, мэдээлэл)
15. Хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт Б.Мөнхжаргал (Судалгаа, мэдээлэл)
16. The protection and welfare of children (Судалгаа, мэдээлэл)
17. A family's guide to the child welfare system (Судалгаа, мэдээлэл)
18. Allegations of child abuse in the context of parental separation: A discussion paper (Судалгаа, мэдээлэл)
19. Principles of good practice (Судалгаа, мэдээлэл)
20. Alberta's child welfare system /Canada/ (Судалгаа, мэдээлэл)
21. The organization of the child protection system in Norway (Судалгаа, мэдээлэл)
22. Australian children's commissioners and guardians principles for child safety in organizations (Судалгаа, мэдээлэл)
23. What does the law say about my child? (Судалгаа, мэдээлэл)
24. Determining the best interests of the child (Судалгаа, мэдээлэл)
25. Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
26. Хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх НББСШУБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
27. Хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудын эцсийн найруулга (Батлагдсан хууль, тогтоолтой холбогдуулан гаргасан хууль, тогтоол)
28. Хуулийн төслийн эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар