Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТУХАЙ

2015-06-10 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
4. санал, дүгнэлт - хэлэлцэх эсэх (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
5. Ажлын хэсэг байгуулах тухай тогтоол /2015.10.09 №08/ (Батлагдсан хууль, тогтоолтой холбогдуулан гаргасан хууль, тогтоол)
6. Төсөлтэй холбоотой бусад орны танилцуулга (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Хууль зүйн зөвлөмж (Экспертийн албаны зөвлөхийн хууль зүйн зөвлөмж)
8. Органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн стандарт, эрхзүйн орчны талаархи олон улсын туршлага, харьцуулсан судалгаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Органик ХАА-н талаарх зарим тодорхойлолтууд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Органик хүнсний хуулийн төслийн бүтэц (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Анхны хэлэлцүүлэг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
12. Санал, дүгнэлт анхны хэлэлцүүлэг (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
13. Эцсийн хэлэлцүүлэг танилцуулга (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
14. Эцсийн хэлэлцүүлэг төсөлд суулгасан хувилбар (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
15. зарчмын зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
16. Органик хүнсний тухай эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар