Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Хөдөлмөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2015-06-16 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Дагалдах хууль (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын болон дагалдаж өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх талаар НББСШУБХ-ноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
7. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх талаар хийгдсэн судалгаануудын үр дүнд хийсэн шинжилгээ. СТ-10/219 УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хуулинд энгийн иргэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар тусгасан байдал. СТ-11/406 УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
9. Цагийн хөдөлмөр эрхлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт ба эрх зүйн орчин, бусад орны туршлага. СТ-13/222, УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
10. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа. 2014 он, Хөдөлмөрийн яам (Судалгаа, мэдээлэл)
11. Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийн төлөв байдлын судалгааны тайлан. ХЭҮК, МҮЭ (Судалгаа, мэдээлэл)
12. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р зүйлийн хэрэгжилтэнд хийсэн мониторинг-ННФ (Судалгаа, мэдээлэл)
13. Хөдөлмөрийн тухай хуульд НББХ өгөх санал, дүгнэлт (Судалгаа, мэдээлэл)
14. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад өгөх санал (Судалгаа, мэдээлэл)
15. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар тэмдэглэх нь-Өмгөөллийн Ашид ХХК, 2015 (Судалгаа, мэдээлэл)
16. Төв болон Зүүн европ, Америкын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хуулийн судалгаа-2013 /Англи хэл дээр/ (Судалгаа, мэдээлэл)
17. Европын Холбооны ажиллах хүч-гол онцлог, хууль эрх зүйн үндэс /англи хэл дээр/ (Судалгаа, мэдээлэл)
18. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэтгэлийн түүхэн сургаал Чарльз.В (Судалгаа, мэдээлэл)
19. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцөлийн гурван талт хэлэлцээр 2013-2014 он (Судалгаа, мэдээлэл)
20. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн үзэл баримтлалын талаар харилцан ойлголцлын баримт бичиг. 2013 он (Судалгаа, мэдээлэл)
21. Хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар НББСШУБХ-ноос гаргасан санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
22. Хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн талаар НББСШУБХ-ноос гаргасан саналын томьёолол (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар