Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжлийн сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд

2015-10-05 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Эдийн засаг, санхүүгийн хямралтай холбогдуулан төсвийн талаар зарим орнуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
2. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн орлого, зарлагын шинжилгээ, түүний макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
3. Монгол Улсын 2012 оны төсвийн төсөлд хийсэн шинжилгээ. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
4. 2008-2012 онуудад өдөр тутмын хэвлэлд нийтлэгдсэн макро эдийн засаг, төсөв санхүү, мөнгөний бодлогын асуудлаарх эдийн засагчид, эрдэмтэн судлаачид, мэргэжилтнүүдийн шүүмж. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
5. Монгол Улсын төсвийн харилцаан дах төсвийн төвлөрлийн асуудал, төсвийн тухай хууль тогтоомжуудад хийсэн дүн шинжилгээ (Судалгаа, мэдээлэл)
6. Шүүх эрх мэдлийн зарим байгууллагын төсвийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэн батлах үйл ажиллагааны талаарх бусад орнуудын туршлага. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
7. Дэлхийн эхний 30 том эдийн засаг бүхий орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ба төсвийн зарим үзүүлэлтийн харьцаа. УИХТГ-ын СШХ (Судалгаа, мэдээлэл)
8. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
9. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
10. Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
11. Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
12. Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн З дугаар хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
13. Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
14. Дагалдах хуулиуд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
15. НДС-ийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
16. НДС-ийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
17. НДС-ийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
18. ХХС-ийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
19. ХХС-ийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
20. ХХС-ийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
21. ХХС-аас Монгол Улсын иргэнд 2016 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоол, танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
22. Тооцооллын хавсралтууд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
23. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (Дагасан хуулиуд, 2016 оны төсвийн) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
24. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (ТХМ, 2016 оны төсвийн) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
25. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (Дагасан хуулиуд,тодотгол) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
26. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (ТХМ, тодотгол) (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
27. Үндэсний аудитын газраас Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн төсөлд өгөх санал, дүгнэлт (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
28. Ажлын хэсэг байгуулах тухай (Байнгын хорооны тогтоолоор) (Ажлын хэсгийн гишүүд)
29. Ажлын хэсэг байгуулах тухай (УИХ-ын даргын захирамжаар) (Ажлын хэсгийн гишүүд)
30. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (Дагасан хуулиуд) (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.