Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Барилгын тухай

2015-10-05 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Үзэл баримтлал (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Барилгын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
6. Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. Ажлын хэсэг байгуулсан тухай Эдийн засгийн Байнгын хорооны тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
8. Хэлэлцэх эсэх-Санал, дүгнэлт. (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
9. Дэд ажлын хэсгийн гишүүд (Ажлын хэсгийн гишүүд)
10. Санал, дүгнэлт-анхны хэлэлцүүлэг (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
11. Саналын томьёолол-анхны хэлэлцүүлэг (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
12. Барилгын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ эцсийн найруулга (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
13. Барилгын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ эцсийн найруулгын дагалдах хуулиуд (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар