Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

2015-10-06 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (ТХМ) (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. 2015 оны ТХМ, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
3. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
4. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2-р хвсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
5. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөл, танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
6. Онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
7. Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль, танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
8. Концессын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
9. Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэх батлах тухай УИХ-ын тогтоол, хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
10. НДС-ийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
11. НДС-ийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
12. ХХС-ийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
13. ХХС-ийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
14. ХХС-ийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн хавсралт (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
15. ХХС-ийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагалдах хуулиуд, танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
16. Тооцооллын хавсралтууд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
17. Дагалдах хуулиуд (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
18. Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
19. Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоол, танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
20. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (Дагасан хуулиуд) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
21. Хэлэлцэх эсэх талаар гаргасан санал, дүгнэлт (ТХМ) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
22. Ажлын хэсэг байгуулах тухай (УИХ-ын даргын захирамжаар) (Ажлын хэсгийн гишүүд)
23. Ажлын хэсэг байгуулах тухай (Байнгын хорооны тогтоолоор) (Ажлын хэсгийн гишүүд)
24. ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт болон саналын томьёолол (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
25. ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт болон саналын томьёолол (Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хороодын дүгнэлт)
26. Анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаар гарсан санал, дүгнэлт (ТХМ) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
27. Зарчын зөрүүтэй саналын томьёолол (ТХМ) (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
28. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол (ХОЁР ДАХЬ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ) (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Анхны хэлэлцүүлэг/)
29. Эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн талаарх танилцуулга (III, IV хэлэлцүүлэгт) (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
30. Төсвийн тухай хууль (III, IV хэлэлцүүлэгт) (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар