Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2015-12-17 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САНХҮҮЖИЛТ, СУРАЛЦАГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн (Ажлын хэсгийн гишүүд)
7. Боловсролын салбарын тойм судалгаа-2013 он (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Гадаадын зарим орны мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаарх хуулийн зарим зохицуулалт /СТ-09/202/ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Төрийн сангийн зээлээр өндөр хөгжилтэй орнуудад суралцагчдын талаарх мэдээлэл судалгаа /СТ-09/404/ (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Гадаадын зарим оронд гэрээсээ сургуульд явах боломжгүй бага насны хүүхдийн суралцах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаарх эрх зүйн зохицуулалт, туршлага СТ-14/401 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Их, дээд сургуулиудын санхүүжилт, төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг, оюутан-судлаачдад олгодог тэтгэлэг, зээл, тусламжийн талаарх бусад орны туршлага, эрх зүйн зохицуулалт СТ-10/2221 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
12. Сургуулийн өмнөх ба бага боловсролын түвшинд гадаад хэл зааж эхлэх насыг хуульчлан тогтоох СТ-14/402 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
13. Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх болон тэдэнд боловсрол олгох тогтолцооны талаарх гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт, туршлага СТ-14/406 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
14. Оюун ухааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох тогтолцоо, стандарт, төсөв санхүүжилт, багшлах боловсон хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлого СТ-11/411 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
15. Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаарх экспертийн санал асуулгын судалгаа, дүн шинжилгээ СТ-11/502 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
16. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын талаарх лавлагаа СТ-13/408 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
17. Хүүхэд асран хамгаалах эцэг эхийн хариуцлагын тухай МУ-ын болон гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт СТ-15/214 (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
18. ЕБС дах хүүхэд хамагааллын үйлчилгээний өнөөгийн байдал (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
19. Бага боловсролын агуулгын харьцуулсан судалгаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
20. Дээд боловсролын бодлогын судалгаа-ЭЗС-ийн багш Н.Батчимэг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
21. Цэцэрлэгийн сургалтын орчин шаардлага хангаж байна уу? (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
22. Swedish higher education (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
23. СХ-ээс хуулийн төсөлд холбогдох судалгааны мэдээлэл-лавлагааны товьёг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Монгол Улсын Засгийн газар