Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

2016-02-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
1. Танилцуулга (Үзэл баримтлал, танилцуулга)
2. Дагалдах хуулиуд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
3. Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж-ННФ, 2014 он (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
4. Шүүхэд хэрэг маргааныг хянан хэлэлцэх ажиллагаан дах иргэдийн оролцоо-П.Бадамрагчаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
5. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан ЭБША дах өмгөөлөгч нарт тулгамдаж буй асуудлууд (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
6. МУ дах шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь-О.Мөнхсайхан, УБ 2015 он (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
7. МУ-ын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
8. Монгол Улс дах шүүхийн захиргааны загвар: Тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам-Судлаач О.Мөнхсайхан, Г.Цагаанбаяр, Ж.Алтансүх (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
9. Шүүх хуралдааны ажиглалт судалгааны нэгдсэн тайлан-Судлаач Н.Туяа, П.Бадамрагчаа (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
10. Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлтэй холбоотой мэдээлэл лавлагааны товьёг (Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл)
11. Хэлэлцэх эсэх талаарх ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
12. Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗБХ-ны 2016,02,19-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол (Ажлын хэсгийн гишүүд)
13. Анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
14. ЭХШШТХуулийн төслийн талаархи зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол /анхны хэлэлцүүлэгт/ (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
15. ЭХШШТХуулийн төслийн талаархи найруулгын саналын томьёолол /анхны хэлэлцүүлэгт/ (Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт)
16. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн эцсийн хувилбарын төсөл (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
17. ЭХШШТХуулийн төслийн талаархи зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол /эцсийн хэлэлцүүлэгт/ (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
18. ЭХШШТХуулийн төслийн талаархи найруулгын саналын томьёолол /эцсийн хэлэлцүүлэгт/ (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
19. ЭХШШТХуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүд (Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл)
20. ЭХШШТХуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн талаархи (Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /Эцсийн хэлэлцүүлэг/)
21. ЭХШШТХ-н төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаархи ХЗБХ-ны санал, дүгнэлт (Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байнгын хорооны танилцуулга)
22. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн эцсийн найруулга 2016.07.08 (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
23. Эцсийн найруулгад тусгасан өөрчлөлтийн жагсаалт 2016.07.08 (Танилцуулахаар тараасан эцсийн найруулга)
24. Дагалдах хуулиудын эцсийн найруулга 2016.07.08 (Батлагдсан хууль, тогтоолтой холбогдуулан гаргасан хууль, тогтоол)
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.