Нэгжүүд 10 мэдээ

Тамгын газрын нэгжүүд

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Дотоод аудитын алба

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Гадаад харилцааны хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна