Танилцуулга 3 мэдээ

Тамгын газрын тухай

Зорилго, стратеги

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын алсын харааТөрийн эрх барих дээд байгууллага- Улсын Их Хурлаас хууль тогтоох, хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь иж бүрэн зөвлөгөө, туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх чадавхитай бие даасан өндөр мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болон төлөвших Улсын Их Хурлын ..

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үйл ажиллагааны чиглэл:Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Улсын Их Хурал нь гишүүд, Байнгын, дэд, түр хорооны үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах үүрэг бүхий Тамгын газартай байна.” гэж заасан ..

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газрын товч түүх

Улсын Бага Хурлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийг үндэслэн Улсын Бага Хурлын даргын 1990 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 4 тоот захирамжаар Улсын Бага Хурлын гүйцэтгэх аппарат “Тамгын газар”-ыг анх байгуулж, тус газрыг Зохион байгуулалтын хэлтэс, Зөвлөгчдийн товчоо, Орон нутгийн Ардын Хурлын ажлын ..