Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа 7150 мэдээ

Хууль тогтоох үйл ажиллагаа

35604

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

35605

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд зааснаар Улсын Их Хурал хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлдэг. Улсын Их Хурлын хянан шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд Тамгын газраас /Хяналт шалгалт, үнэлгээний газар/ Байнгын хороо, дэд, түр хороо, ажлын хэсэгт арга зүйн туслалцаа үзүүлж ажилладаг. Улсын Их Хурал, Байнгын хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг хангах, Ерөнхий сайдын мэдээлэл, Улсын Их Хурлын гишүүний асуулга, асуултын хариуг чуулганы нэгдсэн хуралдаан болон Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх ажлыг зохион байгуулах, Улсын Их Хурлын гишүүн, Байнгын хороо, Тамгын газрын удирдлагын захиалгаар лавлагаа мэдээлэл бэлтгэх, харьцуулсан судалгааг холбогдох журмын дагуу гүйцэтгэх, Улсын Их Хурлаар төсвийн төсөл хэлэлцэх, төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд туслах, бодлогын зөвлөмж гаргах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Гадаад харилцаа

35606

Монгол Улсын Их Хурлын гадаад харилцаа

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна