Улсын Их Хурал 22 мэдээ

Улсын Их Хурлын тухай мэдээлэл

Түүхэн товчоон

35576

1990 оны долоодугаар сард Монголд анх удаа олон намын оролцоотой анхны чөлөөт, ардчилсан сонгууль болж Ардын Их Хурлыг шинэчлэн байгуулсан билээ.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Улсын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалт

35603

Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ чуулган, зохион байгуулалтын бусад хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ. Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь чуулган байна.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

35580

Монгол Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох бүрэн эрхийг дангаар хэрэгжүүлдэг байнгын үйл ажиллагаатай, улсын болон ард түмний ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримталдаг төлөөллийн байгууллага мөн.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хууль, тогтоох үе шат

35581

Хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгална.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хянан шалгах

35582

Хянан шалгах

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

УИХ дахь бүлэг /албан бус/

35583

Улсын Их Хурлын гишүүд эвлэлдэн нэгдэж, хүний эрх, эдийн засаг, нийгэм, спорт, байгаль орчны чиглэлээр албан бус бүлэг байгуулж, ажиллах эрхтэй.

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна