Зорилго, стратеги

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын алсын хараа

Төрийн эрх барих дээд байгууллага- Улсын Их Хурлаас хууль тогтоох, хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь иж бүрэн зөвлөгөө, туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх чадавхитай бие даасан өндөр мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болон төлөвших

 Улсын Их Хурлын Тамгын газрын эрхэм зорилго, эрхэмлэх үндсэн зарчим

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын эрхэм зорилго нь эх орондоо хүмүүнлэг, ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх, монголын ард түмний засаглах эрхийг хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь УИХ-д үзүүлэх мэргэжил, арга зүй, техник- зохион байгуулалтын туслалцаа, санхүү, аж ахуйн үйлчилгээ нь УИХ-ын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн байхад оршино. Энэхүү эрхэм зорилгыг хангаж ажиллахын тулд дараахь үндсэн зарчмыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэнэ.

 Эрхэмлэх үндсэн зарчим
1. Монгол Улсын Yндсэн хууль болон бусад хуулийг дээдлэн сахиж, бүхий л үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
2. Төрийн албаны ёс зүйг сахин мөрдөж, улс төрөөс ангид байж, хариуцлага хүлээх чадвартай байх
3. Тамгын газрын үйл ажиллагаа нь мэргэшсэн, шуурхай, соёлтой, найдвартай, тасралтгүй байх

Стратеги зорилт 1. Ардчилсан нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, зарчмын дагуу хууль тогтоох үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг бүх талаар хөгжүүлэх, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх.

Стратеги зорилт 2. Улсын Их Хурлын хянан шалгах үйл ажиллагааны арга хэлбэр, зохион байгуулалтыг улам боловсронгуй болгож, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх.

Стратеги зорилт З. Улсын Их Хурал нь ардчилсан зарчимд тулгуурлан үйл ажиллагааныхаа ил тод, нээлттэй байдлыг бүх талаар хангах.

Стратеги зорилт 4. Улсын Их Хурлын гадаад харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, парламент хоорондын хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх.

Стратеги зорилт 5. Парламентын ажлын мэргэшсэн алба болох Улсын Их Хурлын Тамгын газрын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, үйлчилгээний арга хэлбэр, чанарыг сайжруулах.