Санал асуулга

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөлд асуудал дэвшүүлж хөндсөн сэдвээр Өргөдлийн Байнгын хорооноос эцэг эхчүүдийн дунд явуулах санал асуулга: Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын үйлчилгээг сайжруулахийн тулд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй вэ? 3. Монгол уламжлалаа хадгалсан, ёс суртахуунтай хүүхэд, залуучуудыг төлөвшүүлэх үүднээс суурь боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрт үндэсний түүхийн хичээлийг оруулах /сонгоноор орж байгаа нь хангалтгүй/, соёл, уламжлал, зан заншлыг хөтөлбөрт шингээж шинэчлэн сайжруулъя.

  • Дэмжиж байна
  • Дэмжихгүй

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Тамгын газар

Чиг үүрэг

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын дотоод аудитын үйл ажиллагааны зорилго нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. УИХ-ын Тамгын газрын дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь дараах чиглэлтэй байна. Үүнд:             - төсөв  санхүүгийн ...

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын удирдлагууд

№ Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан Өрөөний дугаар 1 Бямбадоржийн БОЛДБААТАР Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга +976-(51)-264669 boldbaatar@parliament.mn Төрийн ордон-353 2 Наранчулууны ОТГОНЧИМЭГ Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль зүйн үйлчилгээ хариуцсан нарийн бичгийн дарга +976-(51)-263405 otgonchimeg@parliament.mn Төрийн ордон-311 3 Цогт-Очирын ЛХАГВАГЭРЭЛ Дотоод аудитор +976-(51)-261551 lkhagvagerel@parliament.mn Төрийн ордон-229 4 Жадамбын ...

УИХ-ын үйл ажиллагааг сурталчлах алба

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг сурталчлах алба нь Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, Улсын Их Хурал, Тамгын газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах,”Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийг эрхлэн гаргах ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/ Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, сурталчлах бодлого, чиглэлийг тогтоож, хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 2/ Улсын Их Хурлын чуулганы ...

Программ хангамжийн алба

Программ хангамжийн алба нь Улсын Их Хурал, Тамгын газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг зохих түвшинд хангах, компьютерийн сүлжээ болон түүнд суурилсан бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/мэдээллийн аюулгүй байдлыг зохих түвшинд хангах төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр боловсруулж, мэдээлэл ...

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь хүний нөөцийн менежментын бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж, хяналт тавих ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/Тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж биелэлтийг тооцох, хагас, бүтэн жилийн ажлын тайланг нэгтгэх; 2/хүний нөөцийн стратегийн бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх; 3/хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулалт явуулах ажлыг зохион байгуулах, хүний ...

Гадаад харилцааны хэлтэс

Гадаад харилцааны хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Монголын парламентын бүлгэм, Тамгын газрын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах, олон улсын болон бүс нутгийн парламентын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох, Олон улсын парламентын холбоо /цаашид “ОУПХ” гэх/, Монголын парламентын бүлгэм /цаашид “МПБ” гэх/-ийн харилцан хүлээсэн үүргийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гадаад оронд айлчлах, гадаадын зочин төлөөлөгчдийг хүлээн авах бэлтгэлийг хангах, үйлчлэх ажлын чиг үүргийн хүрээнд ...

Төсвийн шинжилгээний хэсэг

Төсвийн шинжилгээний хэсэг нь төсвийн төсөл хэлэлцэх, төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд туслах, бодлогын зөвлөмж гаргах, дүн шинжилгээ хийх чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/тухайн жилийн төсвийн тухай хуулийн төслийг хянаж, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай бол тооцоо, судалгаанд үндэслэсэн санал боловсруулах; 2/Байнгын хороодод харъяалагдах тухайн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангиллаар нь ...

Судалгааны алба

Судалгааны алба нь төсөл болон хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл, лавлагаа бэлтгэх, харьцуулсан судалгаа хийх, санал оруулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, шинэчлэх, бодлогын судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг хүргүүлэх, парламентын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, парламентын судлалыг хөгжүүлэхэд оролцох, Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн танилцуулга, парламентын түүхэн товчооныг эмхтгэн гаргах чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/ Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэж ...

Студи

Студи нь телевизээр цацагдах Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийг бэлтгэх, зураглал хийх зэрэг ажлуудыг хариуцан зохион байгуулна.

Техник хангамжийн алба

Техник хангамжийн алба нь чуулганы хуралдааны системийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг болон техник хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/ Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан болон Байнгын хороодын хуралдааны танхимын микрофон, санал хураалт, орчуулгын системийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, дуу болон дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, өргөтгөл, шинэчлэлтийг хариуцан ажиллах;2/ашиглаж байгаа техник ...

Санхүү, эдийн засгийн алба

Санхүү, эдийн засгийн алба нь Улсын Их Хурлын Тамгын газрын аж ахуй, санхүүгийн менежментын бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1/ Улсын Их Хурлын төсвийг боловсруулах, батлуулах, батлагдсан төсвийг зохих журмын дагуу зарцуулах, санхүүгийн төлбөр тооцоог хийх, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэх;2/батлагдсан төсвийг Байнгын хороод, Улсын Их Хурлын гишүүд, Улсын Их Хурал дахь нам, эвслийн бүлэгт зохих журмын дагуу ...

Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих алба

Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих алба нь Улсын Их Хурал, Хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг хангах, дүн шинжилгээ хийх, асуулт, асуулгын хариуг чуулганаар хэлэлцүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, чуулганы нэгдсэн болон Хорооны хуралдаанаар Засгийн газар болон холбогдох байгууллагын тайлан, мэдээлэл хэлэлцэх ажлыг зохион байгуулах, Улсын Их Хурлаас Засгийн газар болон холбогдох байгууллагад өгсөн үүрэг ...