Нэгжүүд 10 мэдээ

Тамгын газрын нэгжүүд

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

2016-10-07

Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Хороод, ажлын хэсэг, гишүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн бүрдлийг хянах, төслийг хэлэлцэн батлах үйл ажиллагааны бэлтгэл хангах, ..

Дотоод аудитын алба

2016-10-06

Дотоод аудитын алба нь Улсын Их Хурлын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн тайлан, Тамгын газрын зохион байгуулалтын ..

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс

2016-10-05

Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс нь Улсын Их Хурлын нэгдсэн болон Байнгын, дэд, түр хорооны хуралдааныг хэвийн явуулахад зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, хуралдааны тэмдэглэлийг хөтлөх, албажуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 2.1.Хуралдаан зохион ..

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

2016-10-05

Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Байнгын хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг хангах, Ерөнхий сайдын мэдээлэл, Улсын Их Хурлын гишүүний ..

Гадаад харилцааны хэлтэс

2016-10-05

Гадаад харилцааны хэлтэс нь Улсын Их Хурал, Монголын парламентын бүлгэм, Тамгын газрын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах, олон улсын болон бүс нутгийн парламентын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох, Олон улсын парламентын холбоо /цаашид “ОУПХ”

Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс

2016-10-05

Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс нь хүний нөөцийн болон хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, ..

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

2016-10-05

Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс мэдээллийн технологид суурилсан бүх төрлийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх, программ, техник хангамжийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах, шинэ дэвшилтэт ..

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

2016-10-05

Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх, сурталчилах, хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрүүдийн төсөлд олон нийтийн саналыг авах, хууль, бусад шийдвэрийг тайлбарлан таниулах үндсэн чиг үүргийг

Эрх зүйн шинжилгээний алба

2016-10-04

Эрх зүйн шинжилгээний алба нь хууль санаачлагчийн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн бүрдэл хянах, төслийн хэлэлцүүлгийн шатанд найруулгын засвар хийх, хянах, Улсын Их Хурлаас батлагдсан хууль тогтоомжийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, ангилах, ..

Байнгын хороодын ажлын алба

2016-10-03

Байнгын хороо нь хууль санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг урьдчилан хэлэлцэж санал, дүгнэлт гарган нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх, эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн бодлого, Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох санал боловсруулах,