Төсвийн шинжилгээ 163 мэдээ

Төсвийн шинжилгээ

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-12-31

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-12-31

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-12-16

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭ

2021-11-30

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-11-30

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-11-30

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-11-15

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭ

2021-11-12

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-11-12

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-11-09

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

2021-11-02

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

“МОНГОЛ УЛСАД ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ ТӨСӨЛ” ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ

2021-10-05

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

Final Report: Strengthening Governance in Mongolia – the Fiscal Stability Council

2021-10-05

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-09-28

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН МЭДЭЭ

2021-09-23

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-09-23

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА (2021 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САР)

2021-09-03

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРЫН МЭДЭЭ

2021-08-26

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.