Төсөв гүйцэтгэл 30 мэдээ

Төсөв, гүйцэтгэл

2016 оны төсөв

2015-12-08

Улсын Их Хурлын 2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2015-12-03

Улсын Их Хурлын 2015 оны тодотгосон төсөв

2015-11-30

2015 оны тодотгосон төсөв

2015-11-05

2015 оны 2-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2015-10-09

2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015-10-09

2016 оны төсвийн төсөл

2015-09-14

2014 оны төсвийн зарлагын хэмнэлтэд олгосон санхүүжилт

2015-09-09

2015 оны 8 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /өссөн дүнгээр/

2015-09-07

2015 оны 8 дугаар сарын шилэн дансанд хамаарах орлого зарлагын гүйлгээ

2015-08-31

2015 оны 7 сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /өссөн дүнгээр/

2015-08-16

2015 оны 7 дугаар сарын шилэн дансанд хамаарах орлого зарлагын гүйлгээ

2015-08-16

Улсын Их Хурлын 2015 оны хөтөлбөрийн эхний хагас жилийн хэрэгжилт

2015-08-05

2016 оны төсвийн төсөл

2015-08-01

2015 оны 6 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /өссөн дүнгээр/

2015-07-06

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /6 сар/

2015-07-01

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 5 сар

2015-06-08

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /1-5 сар/

2015-05-27