Монгол Улсын 2015 оны 1-9 сарын хүн ам, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, ажилгүйдлийн түвшин, өрхийн сарын дундаж орлого, зарлагын тоон үзүүлэлт

  2015-10-13 00:00  361

Монгол Улсын 2015 оны 1-9 сард төрсөн хүүхдийн тоо, нас баралт, эх, нялхсын эндэгдэл, бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй ажилгүй иргэдийн тоо, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, ажилгүйдлийн түвшин, нэг өрхийн сарын дундаж орлого, зарлагын тоон үзүүлэлтийг танилцуулж байна. Мэдээллийн эх үүсвэрийг НҮБ-ын Хүн амын сан, Үндэсний статистикийн хороотой хамтран бэлтгэв. Мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.

Мэдээллийн эх сурвалж: Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал, ҮСХ, 2015

 


  2016-09-22 15:03  361