Монгол Улсын Ерөнхий сайдын мэдээлэл: Усны нөөц, ашиглалтын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар

  2021-04-22 16:23  90
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын мэдээлэл: Усны нөөц, ашиглалтын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар

  2021-04-23 16:23  90