УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ САРЫН МЭДЭЭ

  2021-01-26 13:19  265
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2021-01-26 13:19  265