“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2017 оны 24 дэх дугаарын тойм

  2017-06-27 11:08  1005


“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт  Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэлсэн байна.

Энэ хуулийн зорилго нь хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах замаар шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэхэд оршиж байгаа юм.

Зөрчлийн шинжийг энэ хууль, бусад хууль, захиргааны хэм хэмжээний актаар тодорхойлох бөгөөд зөрчил, зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд оногдуулах шийтгэл, албадлагын арга хэмжээний төрөл, хэмжээг энэ хуулиар тогтооно. Тодорхой үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцсоныг мэдээгүй нь тухайн зөрчлийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг шийтгэл, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй бөгөөд энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээдэд түүний төрөл, хэлбэр, өмч хөрөнгө, оршин байгаа газар, үйл ажиллагааны чиглэлээс үл хамааран шийтгэл оногдуулж, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээр хуульчилжээ.

Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд оногдуулах шийтгэл, албадлагын арга хэмжээний төрөл, хэмжээ нь зөрчил үйлдэгдсэн нөхцөл байдал, зөрчлийн шинж, хохирлын хэр хэмжээнд тохирсон байх бөгөөд энэ хуульд заасан зөрчил тус бүрд шийтгэл оногдуулахаар заасан байна.

Мөн дугаарт Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг нийтэлжээ.

Энэ хуулийн зорилт нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны үндэслэл, журмыг тогтоож, зөрчлийг шалгах, зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах, энэхүү ажиллагааны явцад хүн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад оршиж байгаа юм.

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтллээ.

Энэхүү хуулиар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үндэслэл, журмыг тогтоож, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн эрх зүйн байдалтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах юм.

Мөн Прокурорын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болоод дээрх хуулиудын хамт батлагдсан хуулиудыг нийтэлжээ.

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн энэ дугаарт Хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай, Монголбанканд хийсэн шалгалттай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай,  Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай УИХ-ын тогтоолуудыг мөн нийтэлсэн байна хэмээн УИХ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.


  2017-06-27 11:08  1005