Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2012 оны ажлын тайлан

  2013-09-17 00:00  283

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1-д "Улсын Их Хурал нь Засгийн газар, даатгуулагч, ажил олгогчийн тэнцүү тоогоор төлөөлсөн орон тооны бус гишүүдээс бүрдсэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг байгуулж ажиллуулна. Үндэсний зөвлөл ажлаа Улсын Их Хуралд тайлагнана" гэж заасны дагуу Үндэсний зөвлөлөөс ирүүлсэн 2012 оны ажлын болон аудитын тайланг хавсралтаар танилцуулж байна.   


НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
 БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-23 03:48  283