Улсын хэмжээнд 2016 оны эхний хагас жилд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн статистик мэдээ

  2016-07-07 01:00  387

  2016-09-22 23:35  387