2014 оны ХОМ-ийг шинэчлэн бүртгэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн тайлангийн нэгдсэн дүнгийн тухай мэдээлэл

  2015-04-07 01:00  344

  2016-09-22 10:40  344