Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний явцын 2014 оны хэрэгжилтийн тайлан

  2015-04-09 01:00  1071

Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого"-д тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний явцын 2014 оны хэрэгжилтийн талаар танилцуулж байна.


  2016-09-22 10:44  1071