Нийгмийн даатгалын байгууллагын 2013 оны ажлын тайланд хийсэн системчилсэн үнэлгээний тайлан

  2014-04-21 00:00  272

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс ирүүлсэн Нийгмийн даатгалын байгууллагын 2013 оны ажлын тайланд хийсэн системчилсэн үнэлгээний тайланг танилцуулж байна. Тайланг хавсралтаас үзнэ үү.
 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

  2016-09-22 08:49  272