Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 385 мэдээ

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Асуулт, асуулга

38022

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээс Засгийн газрын гишүүнд тавьсан асуулт, асуулга

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Засгийн газрын мэдээлэл

38023

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хийх Засгийн газрын мэдээлэл

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хяналтын мэдээлэл

38024

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна