Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 348 мэдээ

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.08.26. Лхагва гараг/

2020-08-26

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.08.25.Мягмар гараг/

2020-08-25

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.08.21.Баасан гараг/

2020-08-21

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.08.18.Мягмар гараг/

2020-08-18

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.07.09/

2020-07-09

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.07.07/

2020-07-07

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.05.12/

2020-05-12

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.05.08/

2020-05-08

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2020.05.05/

2020-05-05

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.28.Мягмар гараг/

2020-04-28

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.21.Мягмар гараг/

2020-04-21

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.14.Мягмар гараг/

2020-04-14

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.09.Пүрэв гараг/

2020-04-09

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.08.Лхагва гараг/

2020-04-08

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /2020.04.07.Мягмар гараг/

2020-04-07

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.01.29/

2020-01-29

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2019.12.18/

2019-12-18

Төсвийн байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2019.12.10/

2019-12-10