Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 6154 мэдээ

Нэгдсэн хуралдаан

35663

Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Байнгын хороод

35664

Байнгын хороодын мэдээлэл

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Дэд хороод

35665

Улсын Их Хурлын дэд хороод

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Түр хороод

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна