Хяналтын мэдээлэл 46 мэдээ

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны мэдээ мэдээлэл

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланд шинжилгээ хийсэн талаарх танилцуулга

2022-04-22

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2021 оны хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга

2022-04-14

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланд шинжилгээ хийсэн талаарх танилцуулга

2022-04-14

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны тайланд шинжилгээ хийсэн талаарх танилцуулга

2022-04-14

Үндэсний статистикийн хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны тайланд шинжилгээ хийсэн талаарх танилцуулга

2022-04-14

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийсэн тайлан

2022-04-14

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

2022-04-14

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

2019 оны I улиралд Улсын Их Хурлын гишүүдээс явуулсан хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

2019-04-05

2018 оны IV улиралд Улсын Их Хурлын гишүүдээс явуулсан хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

2019-01-10

Улсын Их Хурлын гишүүдээс Засгийн газар, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллага болон яам, агентлагт явуулсан хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 2018 оны III улирлын мэдээ

2018-10-09

ТБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

ТББХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

ХЗБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

ЭЗБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

НББСШУБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

БОХХААБХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

АБГББХ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоолоор Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн шийдвэрийн  2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн танилцуулга

2018-08-01

Хугацаатай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 2018 оны II улирлын мэдээ

2018-07-04