Төсвийн шинжилгээ 152 мэдээ

Төсвийн шинжилгээ

“МОНГОЛ УЛСАД ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ ТӨСӨЛ” ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ

2021-10-05

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

Final Report: Strengthening Governance in Mongolia – the Fiscal Stability Council

2021-10-05

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-09-28

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН МЭДЭЭ

2021-09-23

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-09-23

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА (2021 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САР)

2021-09-03

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРЫН МЭДЭЭ

2021-08-26

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-08-26

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-07-27

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

2021-07-26

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-07-26

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН МОНГОЛ УЛСЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БОЛОН ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗЭРЭГ ХУУЛИУДАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

2021-07-07

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ, ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮНЭ БОЛОН ТАТВАРЫН ОРЛОГО БҮРДЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2021-06-22

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 5 ДУГАР САРЫН МЭДЭЭ

2021-06-22

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021-06-22

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ УИХ-ЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД ӨГӨХ ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

2021-06-22

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2021 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙ

2021-06-08

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2021-05-27

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.