Цэс

Холбоо барих

Шилэн дансны ангилал

Нэг. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

 

Төсөв гүйцэтгэл

Төсөв ба гүйцэтгэл

Гүйцэтгэлийн KPI

Төсвийн зарлагын хэмнэлт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI

Үндэсний аудитын газраар баталгаажсан тайлан

Төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрсэн үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт

Санхүүгийн тайлан

Төсвийн хязгаар

Төсвийн төсөл

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага

Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн их хэмжээний хэлцлийн талаарх мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлого

Тендер, худалдан авалт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Тендерийн шалгаруулалт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Үнэт цаас

Концессын мэдээллийн маягт

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл

Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээлэл

Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн ашиглалтын мэдээ

Байгууллага

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт

Орон тоонд орсон өөрчлөлтийн мэдээ

 

Хоёр. “НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ

 

Төсөв гүйцэтгэл

Төсөв ба гүйцэтгэл

Гүйцэтгэлийн KPI

Төсвийн зарлагын хэмнэлт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI

Санхүүгийн тайлан

Төсвийн төсөл

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага

Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн их хэмжээний хэлцлийн талаарх мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлого

Тендер, худалдан авалт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Тендерийн шалгаруулалт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Үнэт цаас

Концессын мэдээллийн маягт

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл

Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээлэл

Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн ашиглалтын мэдээ

Байгууллага

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт

 

Гурав. "ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООХ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ НЬ" ТӨСӨЛ

 

Төсөв гүйцэтгэл

Төсөв ба гүйцэтгэл

Гүйцэтгэлийн KPI

Төсвийн зарлагын хэмнэлт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI

Санхүүгийн тайлан

Төсвийн төсөл

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага

Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн их хэмжээний хэлцлийн талаарх мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлого

Тендер, худалдан авалт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Тендерийн шалгаруулалт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Үнэт цаас

Концессын мэдээллийн маягт

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл

Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээлэл

Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн ашиглалтын мэдээ

Байгууллага

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.