Цэс

Холбоо барих

Улсын Их Хурлын төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн, агуулга, нийтлэг

стандартыг тогтоох тухай журмын 1 дүгээр хавсралт

Улсын Их Хурлын төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт, гүйцэтгэл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:        Улсын Их Хурлын дарга

Төсвийн захирагчийн нэр:         Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Д/д

Төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

Зорилтот болон чанарын шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

Тайлбар

1.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөтөлбөрийн нэр: Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

1.1.1

Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн асуудлыг хэлэлцүүлэх хувь

 85-аас доошгүй хувийг хэлэлцэх

   

1.1.2

Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцсэн асуудлыг шийдвэрлэх хувь

100

   

1.1.3

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тайлан, мэдээллийг Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэх тоо

4-өөс доошгүй удаа

   

1.1.4

Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн болон Улсын Их Хуралд үйл ажиллагаагаа тайлагнадаг байгууллагын тайланг Байнгын хороо, нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх

байгууллага тус бүр 1-ээс доошгүй удаа

   

1.1.5

Техник хэрэгсэл, хуралдааны танхим болон ажлын өрөө, бусад ажиллах нөхцөл хангагдсан байх

хуульд заасны дагуу хангагдсан байх

   

Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл