Цэс

Холбоо барих

Улсын Их Хурлын 2015 оны төсвийн сарын хуваарь

Улсын Их Хурлын 2015 оны төсвийн сарын хуваарь

2014 оны 12-р сарын 15-ны өдөр

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ                                          мян.төг

Зардлын зүйл

ДҮН /БҮТЭН ЖИЛ/

1

2

3

4

5

6

Цалин хөлс, нэмэгдэл

             

Үндсэн цалин

6,537,388.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

Нэмэгдэл цалин

2,122,836.2

172,700.0

172,700.0

172,700.0

172,700.0

172,700.0

172,700.0

Хоол унааны хөнгөлөлт үнийн хөнгөлөлт

423,083.6

35,200.0

35,200.0

35,200.0

35,200.0

35,200.0

35,200.0

Урамшуулал

             

Дүн

9,083,307.8

731,400.0

731,400.0

731,400.0

731,400.0

731,400.0

731,400.0

НДШ- 11 хувь

             

Тэтгэврийн даатгал 7.0

635,831.4

51,198.0

51,198.0

51,198.0

51,198.0

51,198.0

51,198.0

Тэтгэмжийн даатгал 0.5

45,416.5

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

ҮОМШӨ-ний даатгал 1.0

90,833.1

7,314.0

7,314.0

7,314.0

7,314.0

7,314.0

7,314.0

Ажилгүйдлийн даатгал 0.5

45,416.5

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

Эрүүл мэндийн даатгал 2.0

181,666.2

14,628.0

14,628.0

14,628.0

14,628.0

14,628.0

14,628.0

НДШ-ийн дүн

999,163.8

80,454.0

80,454.0

80,454.0

80,454.0

80,454.0

80,454.0

Байр ашиглалттай хобоотой тогтмол зардал

70,000.0

   

7,000.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

Бичиг хэрэг, аж ахуйн зардал

108,888.0

5,070.0

17,070.0

5,070.0

5,070.0

17,070.0

5,070.0

Тээвэр шатахуун

631,530.8

52,620.0

52,620.0

52,620.0

52,620.0

52,620.0

52,620.0

Шуудан холбоо. Интернетийн зардал

330,020.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

Ном хэвлэл

260,312.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл авах зардал

67,859.4

5,600.0

5,600.0

5,600.0

5,600.0

5,600.0

5,600.0

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

62,800.0

2,000.0

2,000.0

10,000.0

15,000.0

2,000.0

2,000.0

Гадаад албан томилолт

785,000.0

50,000.0

70,000.0

70,000.0

70,000.0

70,000.0

70,000.0

Дотоод албан томилолт

5,464,485.7

270,000.0

500,000.0

700,000.0

500,000.0

500,000.0

500,000.0

Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

483,020.2

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

70,000.0

 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал

3,440,020.0

220,000.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал

100,000.0

   

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

Байр ашиглалтын үйлчилгээ

1,239,272.0

309,800.0

   

309,800.0

   

 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал

295,751.5

20,000.0

20,000.0

20,000.0

40,000.0

20,000.0

30,000.0

 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

41,000.0

 

3,800.0

 

11,000.0

500.0

4,000.0

Хоол унааны хөнгөлөлт, хувийн унаа хэрэглэсний нөхөн төлбөр төлбөрийг эрх бүхий албан тушаалтанд олгох /цайны үйлчилгээ/

47,885.2

3,900.0

3,900.0

3,900.0

3,900.0

3,900.0

3,900.0

Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж

38,167.6

38,167.6

         

 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт

2,575.0

           

 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

275,224.5

   

32,240.0

32,240.0

   

Нэг даагийн тэтгэмж, шагнал ,урамшуулал

64,750.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчдад олгох нөхөх олговор

100,000.0

 

25,000.0

   

25,000.0

 

 Бусад тусламж дэмжлэг /Ахмад настнуудад үзүүлэх дэмжлэг /

             

 бусад дэмжлэг ахмад настанд үзүүлэх дэмжлэг

19,500.0

1,000.0

3,000.0

     

1,000.0

 Бусад төрлийн даатгал / УИХ-ын Гишүүний амь даатгал/

30,000.0

           

Байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн ойн арга хэмжээний зардал

106,200.0

     

31,000.0

36,000.0

 

Бусад баяр ёслол тэмдэглэлт арга хэмжээ /Үндсэн хууль, сар шинэ, улсын баяр, эх үрсийн баяр/ УИХ-ын даргын мэндчилгээ

50,502.9

25,000.0

5,000.0

5,000.0

 

5,000.0

 

Хурал семинар /ЕАБХАБ-ын парламентын Ассамблейн хурал/

978,100.0

           

Төсөл арга хэмжээ

2,152,591.2

33,079.1

140,491.8

475,753.0

323,336.2

201,420.9

174,269.3

Урсгал төсвийн ДҮН

27,327,927.6

1,922,490.7

2,034,735.8

2,583,437.0

2,602,820.2

2,142,364.9

2,101,713.3

 

СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛ                                          мян.төг

Зардлын зүйл

ДҮН /БҮТЭН ЖИЛ/

7

8

9

10

11

12

Цалин хөлс, нэмэгдэл

             

Үндсэн цалин

6,537,388.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

523,500.0

778,888.0

Нэмэгдэл цалин

2,122,836.2

172,700.0

172,700.0

172,700.0

172,700.0

172,700.0

223,136.2

Хоол унааны хөнгөлөлт үнийн хөнгөлөлт

423,083.6

35,200.0

35,200.0

35,200.0

35,200.0

35,200.0

35,883.6

Урамшуулал

           

-

Дүн

9,083,307.8

731,400.0

731,400.0

731,400.0

731,400.0

731,400.0

1,037,907.8

НДШ- 11 хувь

           

-

Тэтгэврийн даатгал 7.0

635,831.4

51,198.0

51,198.0

51,198.0

51,198.0

51,198.0

72,653.4

Тэтгэмжийн даатгал 0.5

45,416.5

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

5,189.5

ҮОМШӨ-ний даатгал 1.0

90,833.1

7,314.0

7,314.0

7,314.0

7,314.0

7,314.0

10,379.1

Ажилгүйдлийн даатгал 0.5

45,416.5

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

3,657.0

5,189.5

Эрүүл мэндийн даатгал 2.0

181,666.2

14,628.0

14,628.0

14,628.0

14,628.0

14,628.0

20,758.2

НДШ-ийн дүн

999,163.8

80,454.0

80,454.0

80,454.0

80,454.0

80,454.0

114,169.8

Байр ашиглалттай хобоотой тогтмол зардал

70,000.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

7,000.0

Бичиг хэрэг, аж ахуйн зардал

108,888.0

5,070.0

5,070.0

17,070.0

5,070.0

17,070.0

5,118.0

Тээвэр шатахуун

631,530.8

52,620.0

52,620.0

52,620.0

52,620.0

52,620.0

52,710.8

Шуудан холбоо. Интернетийн зардал

330,020.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

27,500.0

27,520.0

Ном хэвлэл

260,312.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

21,600.0

22,712.0

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл авах зардал

67,859.4

5,600.0

5,600.0

5,600.0

5,600.0

5,600.0

6,259.4

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

62,800.0

10,000.0

10,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

3,800.0

Гадаад албан томилолт

785,000.0

70,000.0

70,000.0

70,000.0

70,000.0

55,000.0

50,000.0

Дотоод албан томилолт

5,464,485.7

700,000.0

500,000.0

500,000.0

270,000.0

270,000.0

254,485.7

Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

483,020.2

70,000.0

70,000.0

120,000.0

20,000.0

20,000.0

13,020.2

 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал

3,440,020.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

220,020.0

 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зардал

100,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

20,000.0

10,000.0

-

Байр ашиглалтын үйлчилгээ

1,239,272.0

309,800.0

   

309,872.0

 

-

 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал

295,751.5

20,000.0

20,000.0

40,000.0

30,000.0

20,000.0

15,751.5

 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

41,000.0

500.0

1,500.0

15,000.0

300.0

4,000.0

400.0

Хоол унааны хөнгөлөлт, хувийн унаа хэрэглэсний нөхөн төлбөр төлбөрийг эрх бүхий албан тушаалтанд олгох /цайны үйлчилгээ/

47,885.2

3,900.0

3,900.0

3,900.0

3,900.0

3,900.0

4,985.2

Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж

38,167.6

         

-

 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт

2,575.0

   

1,300.0

1,275.0

 

-

 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

275,224.5

 

32,240.0

32,900.0

32,240.0

65,800.0

47,564.5

Нэг даагийн тэтгэмж, шагнал ,урамшуулал

64,750.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

5,300.0

6,450.0

Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчдад олгох нөхөх олговор

100,000.0

 

20,000.0

 

30,000.0

 

-

 Бусад тусламж дэмжлэг /Ахмад настнуудад үзүүлэх дэмжлэг /

           

-

 бусад дэмжлэг ахмад настанд үзүүлэх дэмжлэг

19,500.0

5,000.0

 

6,000.0

3,000.0

 

500.0

 Бусад төрлийн даатгал / УИХ-ын Гишүүний амь даатгал/

30,000.0

         

30,000.0

Байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн ойн арга хэмжээний зардал

106,200.0

   

39,200.0

   

-

Бусад баяр ёслол тэмдэглэлт арга хэмжээ /Үндсэн хууль, сар шинэ, улсын баяр, эх үрсийн баяр/ УИХ-ын даргын мэндчилгээ

50,502.9

10,000.0

       

502.9

Хурал семинар /ЕАБХАБ-ын парламентын Ассамблейн хурал/

978,100.0

132,000.0

11,000.0

835,100.0

   

-

Төсөл арга хэмжээ

2,152,591.2

114,102.8

182,962.8

256,453.8

101,162.1

85,288.3

64,271.1

Урсгал төсвийн ДҮН

27,327,927.6

2,691,846.8

2,168,146.8

3,180,397.8

2,130,293.1

1,784,532.3

1,985,148.9

 

 

Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл