Laws

"Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр"-ийг батлах тухай

/Энэ тогтоолыг Улсын Их Хурлын 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

Татаж авах
Хуваалцах:

Featured news