Цэс

Холбоо барих

Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль /2023.10.03-ны өдөр байршуулав/

Хавсралт аудио

Нэр Аудио
Монгол Улсын Их Хурлын Хяналт шалгалтын тухай хуулийн аудио танилцуулгыг толилуулж байна

Аудио сонсох
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Аудио сонсох
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын

Аудио сонсох
3 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын зорилго

Аудио сонсох
4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх зарчим

Аудио сонсох
5 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын мэдээллийн нэгдсэн сан

Аудио сонсох
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын арга хэрэгсэл

Аудио сонсох
7 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх тогтолцоо

Аудио сонсох
8 дугаар зүйл.Байнгын, дэд хороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих

Аудио сонсох
9 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын хэлбэр

Аудио сонсох
10 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын цаглавар

Аудио сонсох
11 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Аудио сонсох
12 дугаар зүйл.Асуулт тавих

Аудио сонсох
13 дугаар зүйл.Асуулга тавих

Аудио сонсох
14 дүгээр зүйл.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх

Аудио сонсох
15 дугаар зүйл.Мэдээлэл сонсох

Аудио сонсох
16 дугаар зүйл.Тайлан, илтгэл, мэдээлэл хэлэлцэх

Аудио сонсох
17 дугаар зүйл.Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэх

Аудио сонсох
18 дугаар зүйл.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэх

Аудио сонсох
19 дүгээр зүйл.Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцын болон гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэх

Аудио сонсох
20 дугаар зүйл.Урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцын болон гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэх

Аудио сонсох
21 дүгээр зүйл.Төсвийн хяналтын зарчим, төрөл

Аудио сонсох
22 дугаар зүйл.Төсвийн төслийн нэг дэх хэлэлцүүлгийн үе шатны хяналт

Аудио сонсох
23 дугаар зүйл.Хоёр дахь хэлэлцүүлгийн үе шатны хяналт

Аудио сонсох
24 дүгээр зүйл.Төсвийн хэрэгжилтэд тавих хяналт

Аудио сонсох
25 дугаар зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын хяналтын сонсголын төрөл

Аудио сонсох
26 дугаар зүйл.Хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбоотой хяналтын сонсгол

Аудио сонсох
27 дугаар зүйл.Төсвийн хяналтын сонсгол

Аудио сонсох
28 дугаар зүйл.Ерөнхий хяналтын сонсгол

Аудио сонсох
29 дүгээр зүйл.Нэр дэвшигчийн сонсгол

Аудио сонсох
30 дугаар зүйл.Сонсгол даргалагч, оролцогч

Аудио сонсох
31 дүгээр зүйл.Нэр дэвшигчийн сонсголын үе шат

Аудио сонсох
32 дугаар зүйл.Хяналтын сонсголыг хүчинтэйд тооцох

Аудио сонсох
33 дугаар зүйл.Хянан шалгах түр хороог байгуулах

Аудио сонсох
34 дүгээр зүйл.Түр хорооны бүрэлдэхүүн

Аудио сонсох
35 дугаар зүйл.Түр хорооны бүрэн эрх

Аудио сонсох
36 дугаар зүйл.Түр хорооны үйл ажиллагааны зохион байгуулалт

Аудио сонсох
37 дугаар зүйл.Нотлох баримт цуглуулах шийдвэр

Аудио сонсох
38 дугаар зүйл.Нотлох баримт

Аудио сонсох
39 дүгээр зүйл.Гэрчээр дуудах

Аудио сонсох
40 дүгээр зүйл.Шинжээч томилох

Аудио сонсох
41 дүгээр зүйл.Бичмэл нотлох баримт

Аудио сонсох
42 дугаар зүйл.Төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас нотлох баримт гаргаж өгөх

Аудио сонсох
43 дугаар зүйл.Хүн, хуулийн этгээдээс нотлох баримт гаргаж өгөх

Аудио сонсох
44 дүгээр зүйл.Хянан шалгагч

Аудио сонсох
45 дугаар зүйл.Нотлох баримтыг сонсох

Аудио сонсох
46 дугаар зүйл.Сонсголыг товлон зарлах

Аудио сонсох
47 дугаар зүйл.Сонсголыг нээх

Аудио сонсох
48 дугаар зүйл.Сонсголд оролцогчийн эрх, үүргийг тайлбарлах, дэг сахиулах

Аудио сонсох
49 дүгээр зүйл.Нотлох баримтыг шинжлэн судлах дараалал

Аудио сонсох
50 дугаар зүйл.Гэрчийн мэдүүлэг сонсох

Аудио сонсох
51 дүгээр зүйл.Шинжээчийн дүгнэлт сонсгох

Аудио сонсох
52 дугаар зүйл.Хянан шалгагчийн тайланг сонсгох

Аудио сонсох
53 дугаар зүйл.Бичмэл нотлох баримтыг уншиж сонсгох

Аудио сонсох
54 дүгээр зүйл.Сонсголыг хаах

Аудио сонсох
55 дугаар зүйл.Түр хорооны хуралдаан

Аудио сонсох
56 дугаар зүйл.Түр хорооны тайлан

Аудио сонсох
57 дугаар зүйл.Түр хорооны зардал

Аудио сонсох
58 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Аудио сонсох
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Бүгдийг сонсох/

Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл