Цэс

Холбоо барих

Нийтийн сонсголын тухай хууль /2023.10.03-ны өдөр байршуулав/

Хавсралт аудио

Нэр Аудио
Нийтийн сонсголын тухай хуулийн танилцуулга

Аудио сонсох
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Аудио сонсох
2 дугаар зүйл.Нийтийн сонсголын тухай хууль тогтоомж

Аудио сонсох
3 дугаар зүйл.Үндсэн болон тусгай зарчим

Аудио сонсох
4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Аудио сонсох
5 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Аудио сонсох
6 дугаар зүйл.Сонсгол, сонсголын төрөл, хэлбэр

Аудио сонсох
7 дугаар зүйл.Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол

Аудио сонсох
8 дугаар зүйл.Ерөнхий хяналтын сонсгол

Аудио сонсох
9 дүгээр зүйл.Төсвийн хяналтын сонсгол

Аудио сонсох
10 дугаар зүйл.Нэр дэвшигчийн сонсгол

Аудио сонсох
11 дүгээр зүйл.Орон нутгийн сонсгол

Аудио сонсох
12 дугаар зүйл.Сонсголд оролцогч

Аудио сонсох
13 дугаар зүйл.Мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагыг оролцуулах

Аудио сонсох
14 дүгээр зүйл.Сонсголд оролцогчийн иргэний эрх зүйн чадамж

Аудио сонсох
15 дугаар зүйл.Сонсголд оролцогчийн эрх, үүрэг

Аудио сонсох
16 дугаар зүйл.Сонсгол зохион байгуулагч, түүний эдлэх эрх, хүлээх үүрэг

Аудио сонсох
17 дугаар зүйл.Сонсгол даргалагч, түүний эрх, үүрэг

Аудио сонсох
18 дугаар зүйл.Сонсголын нийтлэг журам

Аудио сонсох
19 дүгээр зүйл.Сонсголын тэмдэглэл

Аудио сонсох
20 дугаар зүйл.Сонсголын тов

Аудио сонсох
21 дүгээр зүйл.Сонсголыг нийтэд зарлах

Аудио сонсох
22 дугаар зүйл.Сонсголд оролцох хүсэлт гаргах, оролцогчийг бүртгэх

Аудио сонсох
23 дугаар зүйл.Шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулах

Аудио сонсох
23-1 дүгээр зүйл.Сонсголын зардал

Аудио сонсох
24 дүгээр зүйл.Сонсголыг хойшлуулах

Аудио сонсох
25 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Аудио сонсох
26 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Аудио сонсох
НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Бүгдийг сонсох/

Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл